Doručení do 48hDoručení do 48h Garance originality a nejlepších cenGarance originality a nejlepších cen Výměna tovaru do 30 dnůVýměna tovaru do 30 dnů Slevy až do výše 80%Slevy až do výše 80% Doručení zdarma nad 2500KčDoručení zdarma nad 2500Kč
SlovenskyČesky

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností INPESA s.r.o.Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 058 28 945,  která  je provozovatelem obchodního systému PremiumOutlet24 (dále jen "prodávající"). Všeobecné podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím systému elektronického obchodního domu  http://www.premiumoutlet24.cz(dále jen "obchod").
 
Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami podléhají právnímu řádu Spojeného království.
 
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku za účelem nákupu zboží, zpracovanou elektronickým systémem obchodu.
Prodávající je provozovatel internetového obchodu http://www.premiumoutlet24.cz.
Zbožím jsou nabízené produkty nebo služby na internetovém obchodě  http://www.premiumoutlet24.cz
Kupní cena je cena uvedená na objednávkovém formuláři, včetně DPH a jiných poplatků, které musí kupující pro získání produktu uhradit.
Elektronická objednávka je odeslaný a zpracovaný elektronický formulář nebo e-mail odeslaný na adresu internetového obchodu info@premiumoutlet24.cz , obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu objednávaného zboží. Elektronická objednávka je návrh kupní smlouvy, na jejímž základě je realizován prodej zboží. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení ze strany prodávajícího v procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu http://www.premiumoutlet24.cz a zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.
 

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných, údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, v případě právnických osob IČO, DIČ, IČ DPH, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné.
 3. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká závazkově-právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takto uzavřená smlouva je chápána jako smlouva uzavřená na dálku a je považována za závaznou ve smyslu zákona.
 4. Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu kupujícího informovat v případě, pokud není schopen dodat objednané zboží. V takovém případě  závazkově-právní vztah vyplývající z kupní smlouvy nevzniká.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo započítat si všechny předchozí nesplněné závazky kupujícího  při vyřízení nové objednávky v případě, že kupující v minulosti nesplnil své závazky vůči prodávajícímu.

 

III. Storno objednávky

 1. Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo její část, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. Prodávajíci má rovněž právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani přes vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho oprávněne požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně , která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem vzájemné dohody o dalším postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Jestliže kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka do sedmi pracovních dnů převedena zpět na jeho bankovní účet nebo na jeho adresu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 2. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze do jednoho dne od vystavení objednávky, v případě, že produkty ještě nebyly odeslány. Objednávku je možné stornovat prostřednictvím internetového systému http://www.premiumoutlet24.cz nebo písemnou formou (e-mailem na adrese info@premiumoutlet24.cz). Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V tomto případě storna objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující  je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží  toto rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující je zodpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Pro právoplatné odstoupení od smlouvy kupující co nejdříve oznámí prodávajícímu záměr odstoupit od smlouvy, a to písemně e-mailem na info@premiumoutlet24.cz nebo telefonicky. Kupující je povinen doručit spolu se zbožím kopii faktury a číslo bankovního účtu pro navrácení peněz. V případě, že zboží bylo řádně a včas kupujícímu doručeno, náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující. V případě odstoupení se smlouvy od počátku ruší, prodávající vrátí nebo nahradí kupujícímu a kupující prodávajícímu veškeré vzájemné přijatá plnění. Zboží proto žádáme v zajmu kupujícího zaslat zpět nepoužívané, nepoškozené, kompletní (včetně obalu, příbalového letáku a pod.), s dokladem o koupi.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou o hodnotou jeho opotřebení nebo o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu.
 2. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu po zkontrolování zboží vrácena nejpozději do 14 dnů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu s prodávajícím nedohodnou jinak.
 3. Doporučujeme zboží pojistit a zaslat doporučeně. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit. Při poskytování služby pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, při  prodeji audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil, resp. počítačového programu, pokud proběhla jeho instalace.

 

V. Dodací podmínky

 1. Kupující má možnost výběru způsobu dodání: Českou poštou, zásilkovnou, kurýrem nebo osobním odberem. Místem dodání se rozumí sídlo (bydliště) kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři internetového obchodu http://www.premiumoutlet24.cz. Místem osobního odběru jsou odběrná místa "Zásilkovna.cz", partnerské společnosti Zásilkovna s.r.o.. V případě dodání zboží třetí stranou (Českou poštou, kurýrem) je kupující povinen uhradit i cenu za dopravu.
 2. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího převzetím zboží, pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratším termínu po přijetí elektronické objednávky, dle dostupnosti zboží na skladě a svých provozních možností. Dodací lhůty jednotlivých produktů jsou uvedeny na portálu prodávajícího. Zboží, které se nachází na skladě, je dodáváno do 3 pracovních dnů. Zboží, které se nachází skladem u dodavatele, je dodáváno do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 4. Místo a způsob odběru stanoví kupující při vytváření online objednávky. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží), návod k používání, případně záruční list.
 5. Kupující je povinen zboží převzít řádně a včas v místě, které uvedl na objednávce. O termínu dodání bude prodávající informovat kupujícího buď e-mailem nebo telefonicky, případně sms-notifikací. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude nutné dodávku opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího, veškeré náklady s tím spojené, hradí kupující.
 6. Při přebírání zboží má kupující povinnost zásilku zkontrolovat, případné poškození obalu nebo zboží ihned oznámit nejpozději do 3 dnů od doručení kurýrovi nebo prodávajícímu a sepsat o tom zápis. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. V případě neshody dodaného zboží s objednávkou je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
 7. Objednávky se vyřizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že zboží není v době objednávky na skladě, bude se distribuovat okamžitě po jeho dodání na sklad.
 8. Při objednávkách nad 2490 Kč (s DPH) je doprava kurýrem zdarma. Při objednávkách do 2490 Kč (s DPH) je cena dopravy vypočítaná na základě výběru způsobu dopravy a celkové váhy objednávky. Cena s DPH za dopravu je uvedena na objednávce před potvrzením objednávky a přičtena k celkové ceně k úhradě. U zásilek mimo území České republiky, je doprava a cena za dopravu stanovená individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. 
 9. Při zasílání zboží na výměnu kupující poskytuje na zboží v hodnotě nad 890 Kč poštovné zdarma. Při výměně zboží v hodnotě nižší než 890 Kč hradí poštovné kupující. Cena poštovného je počítána jako při nové objednávce.
 

VI. Kupní cena, platby

 1. Cena zboží je určována dle platného ceníku zveřejněného na internetovém obchodě http://www.premiumoutlet24.cz . Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny v návaznosti na změny cen dodavatelů, dovozců, nebo výrobců. Platná cena bude kupujícímu vždy oznámena při potvrzení objednávky. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
 2. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny na portálu prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Celková cena v objednávkovém formuláři je uváděna i s DPH. V objednávkovém formuláři jsou zároveň uvedeny i všechny ostatní poplatky (balné a poštovné), které musí kupující uhradit, aby získal objednané produkty.
 3. Kupující provádí platbu v Kč, pokud není vzájemnou dohodou stanoveno jinak.
 4. Kupující je povinen provést platbu do tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu do 3 pracovních dnů, bude objednávka stornována. Při způsobe platby na dobírku, provede kupující platbu při převzetí zboží.
 5. Kupující má možnost výběru z několika způsobů uhrazení kupní ceny: převodem na účet prodávajícího, dobírkou, platba kartou, pomocí Pay Pal, nebo PaySec od ČSOB.
 6. Daňový doklad bude kupujícímu doručen zároveň s předmětem smlouvy.
 7. Prodávající si uplatňuje výhradu vlastnického práva k předmětu smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny dohodnuté v kupní smlouvě.

 

VII. Záruka a reklamace

1.Pokud není v záručních listech uvedeno jinak, prodávající na zboží poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci zboží záruční doba neběží až do dne  oznámení  výsledku reklamace.        
2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním produktu v rozporu s jeho účelem využití, mechanickým opotřebením nebo opotřebením z důvodu běžného užívání.
3. U zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, přičemž záruka se nevztahuje na vady, pro které byla snížení cena. Tyto závady musí být vymezeny v kupní smlouvě.
4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží formou kreditu v hodnotě reklamovaného produktu,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží formou kreditu,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
5. Při vzniku vad zboží během 24 měsíční záruční doby je kupující oprávněn uplatnit reklamaci za následujících podmínek: doručení zboží (mechanicky nepoškozeného, čistého, v originálním balení) kupujícímu, včetně manuálů, záručního listu a faktury nebo jiného dokladu o zaplacení.
6. V případě uplatnění reklamace se doporučuje prodávajícího předem telefonicky nebo e-mailem (na e-mailové adrese: info@premiumoutlet24.cz) kontaktovat a obeznámit ho s chybou, kterou produkt vykazuje. Na základě toho doporučí prodávající další postup při reklamaci.
7. Prodávající odstraní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. V případě, že se vady nedají odstranit, prodávající vymění vadné zboží za nové.
8. Pokud jde o vadu, která nebrání užívání zboží, a kterou není možné odstranit, má kupující nárok na slevu z kupní ceny zboží ve formě dobropisu.
9. Pokud oprava vadného zboží nebo jeho výměna za nové zboží není možná, prodávající je oprávněn zrušit smlouvu vystavením dobropisu kupujícímu ve výši původní kupní ceny zboží.
10. V případě, že dojde k výměně zboží za nový kus, začíná běžet nová záruční doba od data doručení nového zboží.
11. Pokud bude reklamace důvodně zamítnuta, reklamovaný výrobek bude navrácen kupujícímu.
12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
13. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží za nové.

 

VIII. Sankce za nezaplacení a nepřevzetí objednávky

 1. Každá objednávka po jejím potvrzení ze strany prodávajícího je dle platných obchodních podmínek závazná. Potvrzením objednávky vzniká závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takto uzavřená smlouva je chápána jako smlouva uzavřená na dálku a je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující souhlasí s platnými obchodními podmínkami prodávajícího a tedy i sankcemi za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu a převzít zásilku řádně a včas v místě, které uvedl na objednávce.
 2. V případě, že si kupující po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.
 3. Pokud kupující nesplní své povinnosti, bude od něj požadována náhrada vzniklých nákladů na odeslání zboží, manipulační poplatek ve výši 300 Kč a bude zveřejněn v registru dlužníků na http://www.centralniregistrdluzniku.cz.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, zrušit, přidat nebo upravit část nebo celek těchto podmínek bez dalšího upozornění, přičemž objednávky budou podléhat platným podmínkám ze dne zaslání objednávky kupujícímu.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevybavení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniknuté  jiným způsobem.

Tyto Obchodní podmínky vstupují do platnosti dnem zveřejnění na stránkách http://www.premiumoutlet24.cz.

Příloha č.1

Formulář na navrácení zboží:

Link ke stažení formuláře "NÁVRATKA PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNU / REKLAMACI"
: http://www.premiumoutlet24.cz/navratka

 

 

 

 

 

Otvoriť panel
Newsletter
Nepromeškejte
nejvýhodnější
nabídky
Buďte jako první
informováni
o novinkách,
akcích a slevách

Next 176