Doručení do 48hDoručení do 48h Garance originality a nejlepších cenGarance originality a nejlepších cen Výměna tovaru do 30 dnůVýměna tovaru do 30 dnů Slevy až do výše 80%Slevy až do výše 80% Doručení zdarma nad 2500KčDoručení zdarma nad 2500Kč
SlovenskyČesky

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Provozovatel stránky Premiumoutlet24.cz zodpovědá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

1. Dotyčná osoba - kupující

Provozovatel - Prodávající jako provozovatel, který připravuje zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, před získáním osobních údajů v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") předem oznamuje dotčené osobě zákonem vyžadované údaje .

Příjemce (příjemcem může být účetní společnost nebo i pošta, kurýr, ...)

Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

2. Osobními údaji jsou údaje týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo na základě jedné či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

1. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu , protože zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy (vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky), v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

2. Právní základ zpracování osobních údajů:

a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy, doručení objednávky.

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je spotřebitelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je podnikatelem je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací - Newsletteru

 

1. Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedeno výše,

2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání marketingových informací, newsletterů, informací o novinkách a akcích.

3. Právní základ zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm.

a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účely.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.

 

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookie

1. Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookie, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše.

2. Soubory Cookie umožňují rychlejší a jednodušší, vyhledávání na webových stránkách. Účelem zpracování Cookie, malých souborů, které ukládají informace, je zlepšení služeb webových stránek provozovatele.

3. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétních účelů.

4. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na stránkách provozovatele je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči dotyčné osoby pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené v zařízení dotyčné osoby delší dobu nebo do doby, než je manuálně neodstraní, přičemž doba ponechání souborů cookie závisí na nastavení samotné cookie a nastavení prohlížeče dotyčné osoby.

 

 

 Práva dotčené osoby

1. Má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané;

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod Zákona o ochranně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací;

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování;

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení;

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona;

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

2. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci;

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku; nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.

3. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) Zákona o ochraně osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

4. Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

5. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 
Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce PremiumOutlet24.cz , v části: "Mé osobní údaje"
 
 
 

 

Otvoriť panel
Newsletter
Nepromeškejte
nejvýhodnější
nabídky
Buďte jako první
informováni
o novinkách,
akcích a slevách

Next 176