Doručení do 48hDoručení do 48h Garance originality a nejlepších cenGarance originality a nejlepších cen Výměna tovaru do 30 dnůVýměna tovaru do 30 dnů Slevy až do výše 80%Slevy až do výše 80% Doručení zdarma nad 2500KčDoručení zdarma nad 2500Kč
SlovenskyČesky

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení a definice

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Premiumoutlet24.cz. 
Provozovatelem portálu www.premiumoutlet24.cz je společnost  INPESA Ltd so sídlom na 71-75 Shelton Street, Londýn, Velká Británie, WC2H 9JQ, IČO: 09122384.
 
Kupující je fyzická, nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, za účelem nákupu zboží, zpracovanou elektronickým systémem obchodu www.premiumoutlet24.cz.
Prodávající je provozovatel internetového obchodu www.premiumoutlet24.cz.
Zbožím jsou produkty nebo služby zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.premiumoutlet24.cz.
 

II. Odpovědnost za vady zboží a záruka

 1. Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí. Pokud zboží vykazuje při doručení zjevné chyby, tedy pokud je dodáno v poškozeném obalu, kupující je oprávněn zásilku nepřevzít a o daném stavu neprodleně informovat prodávajícího. V takovém případě mu zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen oznámit dopravci nebo prodávajícímu jakékoliv poškození nebo vadu, která nebyla zjevná při přebírání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení zboží. Dopravce nebo prodávající následně sepíše zápis o škodě a rozhodne o dalším postupu.
 3. Pokud není v záručních listech uvedeno jinak, prodávající na zboží poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci zboží záruční doba neběží až do dne oznámení výsledku reklamace.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním produktu v rozporu s jeho účelem využití, mechanickým opotřebením nebo opotřebením z běžného užívání.
 5. Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy způsobené výrobní vadou.
 6. U zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, přičemž záruka se nevztahuje na vady, pro které byla snížení cena. Tyto závady musí být vymezeny v kupní smlouvě.

III. Způsob vyřízení a podmínky reklamací

 1. Při výskytu závad na zboží během 24 měsíční záruční doby je kupující oprávněn uplatnit reklamaci za následujících podmínek: doručení zboží (mechanicky nepoškozeného, čistého, v originálním balení) kupujícímu, včetně manuálů, záručního listu a faktury nebo jiného dokladu o zaplacení na adresu společnosti : Premiumoutlet24.cz , Hlavní 20, 691 55  Moravská Nová Ves.
 2. Kupující je povinen podat reklamační list nebo jinou formu oznámení reklamace nahrazující reklamační list (e-mailem na: info@premiumoutlet24.cz), která musí obsahovat jméno. příjmení a adresu kupujícího, popis vady zboží, způsob jakým se vada projevuje a přiložené fotografie.
 3. V případě uplatnění reklamace se doporučuje prodávajícího předem telefonicky nebo e-mailem kontaktovat a seznámit ho s chybou, kterou produkt vykazuje. Na základě toho doporučí prodávající další postup při reklamaci.
 4. Prodávající v den přijetí reklamace vystaví v souladu s ustanovením § 18 odst.. 5 Zákona o ochraně spotřebitele kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně vymezí vady zboží.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. V případě, že se vady nedají odstranit,prodávající vymění vadné zboží za nové. Pokud jde o vadu, která nebrání užívání zboží a kterou není možné odstranit, má kupující nárok na slevu z kupní ceny zboží ve formě dobropisu.
 6. Pokud je reklamace uznána a oprava vadného zboží nebo jeho výměna za nové zboží není možná, prodávající je oprávněn zrušit smlouvu. Prodávající vystaví dobropis formou kreditu v hodnotě reklamovaného zboží.
 7. V případě, že dojde k výměně zboží za nový kus, počíná běžet od data doručení nového zboží nová záruční doba.
 8. Pokud bude reklamace odůvodněné odmítnuta, reklamovaný výrobek bude navrácen kupujícímu.
 9. V případě, že byla zamítnuta reklamace uplatněna během prvních 12 měsíců od koupě zboží, kupující má nárok na poskytnutí odborného posudku, na náklady prodávajícího. Pokud byla reklamace zboží uplatněna po prvních 12 měsících od koupě, prodávající uvede v dokladu o vyřízení reklamace kontakt na osobu, kterou může kupující oslovit za účelem poskytnutí odborného posudku. Náklady na odborné posouzení hradí prodávající.
 10. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží za nové.
 11. Pokud byl reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, rozhodným datem lhůty vyřízení reklamace je datum přijetí prodávajícím od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 12. Prodávající bude neprodleně v zákonem stanovené lhůtě, způsobem dohodnutým s kupujícím (SMS, emailem, telefonicky), kupujícího kontaktovat o vyřízení reklamace. Po vzájemné dohodě zúčastněných stran, si kupující převezme od prodávajícího zboží i reklamačním protokolem, případně bude zboží spolu s protokolem kupujícímu doručen Slovenskou poštou nebo kurýrem.

IV. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis

Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis najdete v záručním listě, resp. Vám je v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Záruka se nevztahuje na:

 • předpokládanou délku životnosti baterie,
 • opotřebení skla, pouzdra, řemínku a náramku způsobené běžným používáním,
 • poškození strojku vodou (pobytem v nevhodném prostředí),
 • vady vyvolané neodborným zásahem,
 • nesprávnou údržbou zboží,
 • násilným nebo neodborným zacházením,
 • poškozením při přepravě zboží (za škody odpovídá přepravce).

V. Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si reklamační řád přečetl, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží a v plném rozsahu s ním souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu bez dalšího upozornění kupujícího. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněný na internetové stránce prodejce www.premiumoutlet24.cz.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.premiumoutlet24.cz.
 
 
Otvoriť panel
Newsletter
Nepromeškejte
nejvýhodnější
nabídky
Buďte jako první
informováni
o novinkách,
akcích a slevách

Next 176